همشهريان گرامي

مستحضر باشيد كه بنا بر تصميم سازمان امور مالياتي كشور مقرر شده شهرك 9درصد از مبلغ شارژ را بعنوان ماليات ارزش افزوده پرداخت نمايد. ليكن چنانچه راهكار قانوني مبني بر عدم پرداخت وجود دارد مديريت از آن استقبال ميكند.

هيئت مديره