مالکین گرامی

با توجه به سمپاشی صورت گرفته توسط عوامل شهرک مستحضر باشید که نیازی به سمپاشی دیگر توسط مالکین نمی باشد.

هیئت مدیره