همشهری گرامی

در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که نیازمند اتحاد و حمایت ازمدیران جهت اعاده حقوق از دست رفته خزرشهر هستیم.

همشهری گرامی

 

در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که نیازمند اتحاد و حمایت ازمدیران جهت اعاده حقوق از دست رفته خزرشهر هستیم.

 

کلیه تصمیمات هیئت مدیره در جهت اصلاح امور خزرشهر انجام می پذیرد.

 

باید با افرادی که مصالح خزرشهر را لگدمال میکنند برخورد کرد، خواه مالک باشد و خواه پرسنلی که مالک را در این امور معاونت نموده و شرایط تخطی را مدیریت کرده اند.

 

همه ما موظف هستیم برای حفظ یکپارچگی بافت خزرشهر به مقررات احترام بگذاریم.

 

هیئت مدیره در این راستا مجری مقرراتی است که در مجامع توسط آن عزیزان تصویب شده است.

 

 

 

هیئت مدیره