مالکین گرامی

 

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه هنگام ورود به جلسه مجمع روز ۱۳ مرداد جهت ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها ضروری است.

 

با تشکر