مالکین محترم سازمان مالکان خزرشهر

با سلام

احتراماً اکنون که در سنگر دیگری انجام وظیفه مینمایم از محضر شما عزیزان مرخص و برایتان از درگاه خداوند منان سلامت و شادابی آرزومندم.

 

مصطفی شیاری